Strona główna -> Projekt

Rodzaj zadnia publicznego

 

NUMER I NAZWA PRIORYTETU

1 Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne

 

NUMER I NAZWA OBSZARU WSPARCIA

8 Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej

 

TYTYL ZADANIA

„Zakręceni w tyglu kultur”

 

w okresie od 2012-06-01 do 2012-11-30

zadanie jednoroczne (realizowane tylko w 2012 r.)

 

W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PRZEZ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Część I – Dane Oferentów

 

 

III.1. krótka charakterystyka zadania publicznego

 

Projekt dotyczy zjednoczenia (interacji) społeczności lokalnej Gminy Oleszyce w działaniu na rzecz dostępu do kultury oraz przypomnienia o zaginionych kulturach (żydowskiej, ukraińskiej i polskiej), które istniały na naszym terenie jeszcze 70 lat temu, działania mające na celu ocalenie od zapomnienia i zaniknięcia kultur (zwyczaje, obyczaje, tradycje), a także zwiększenie świadomości i przynależności narodowej. Będzie realizowany w Partnerstwie z Gminą Oleszyce. Pomysł nasz adresujemy do mieszkańców gminy Oleszyce i powiatu lubaczowskiego. Celem głównym projektu jest zintegrowanie różnych środowisk lokalnych (dzieci, młodzież, jednostki samorządowe, organizacje społeczne, oraz inne np. Koła Gospodyń Wiejskich) na rzecz wspólnej pracy oraz promowania wolontariatu, filantropii i wielokulturowości.

Cel ten będzie realizowany poprzez przypomnienie trzech kultur, które współistniały do okresu II wojny światowej na naszym terenie (polska, ukraińska, żydowska) poprzez integrację aktywizację i mobilizację młodzieży do zdobywania nowych doświadczeń oraz włączenie w te działania całego lokalnego społeczeństwa, animującego na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży (nauczyciele, regionaliści, artyści, pasjonaci, ludzie żyjących w tamtych latach).

Działania w ramach projekt będą obejmować kampanie promocyjno-informacyjną, organizację dni tematycznych, Konkursów dla młodzieży, opracowanie i wydanie publikacji podsumowującej cały projekt, organizacje spotkań ze świadkami minionych kultur oraz stworzenie w Szkole Izby Pamięci „trzech kultur”. Działanie te przyczynia się do rozwoju cech społeczno-kulturowych i edukacyjnych u dzieci, młodzieży, i lokalnej społeczności (wspierać będą rozwój osobowości).

Program projektu wnika z potrzeb i zainteresowań społeczności lokalnej Gminy Oleszyce, w tym dzieci i młodzieży zdiagnozowanych w konsultacjach społecznych na etapie planowania projektu (działanie zgodne z zasadą empowerment).

Projekt planujemy realizować we współpracy z takimi instytucjami jak: szkoły wszystkich szczebli znajdującej się w Gminie Oleszyce, jednostki samorządu terytorialnego (gmina Oleszyce), parafie.

 

II.2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

 

Oleszyce – 7 tysięczna gmina na południowo-wschodnich kresach w powiecie lubaczowskim, podczas II wojny światowej bezpowrotnie utraciła największą wartość, którą było współistnienie trzech kultur. Społeczność tworzyło około 50% Żydów, 25% Ukraińców oraz 25% Polaków. W wyniku działań nazistów i sowietów zostaliśmy społeczeństwem monokulturowym. Trudna sytuacja materialna oraz duża odległość od większych ośrodków kulturalnych skutkuje brakiem dostępu do kultur w szerokim tego słowa znaczeniu (brak kina, teatru, muzeum, itp.).

Jedyną możliwością korzystania z kulturalnych form rozrywek są festyny typu „dożynki”, rocznicowe imprezy plenerowe, na których trudno o prezentację wartościowych sprzyjających rozwojowi duchowemu spektakli i występów artystów. Wszechobecny alkohol, głośna muzyka oraz jej rodzaj na w/w imprezach wyklucza część społeczeństwa w szczególności młodzież życia kulturalnego, a przede wszystkim jej rozwój duchowy i poczucie przynależności kulturowej czy też narodowej.

Stworzenie zaś możliwości poznawania innych wartości kulturalnych zmobilizuje młodzież i dzieci do większej aktywności oraz pozwoli dorosłym wykazać się pracą we wspólnym działaniu na rzecz uzupełnia brakującego segmentu kultury. Uważamy, że przypomnienie bogactwa i różnorodności dwóch zanikających kultur pozwoli mobilizować społeczeństwo do wartościowego rozwoju własnej tożsamości.

Na podstawie analiz wychowawców szkolnych ze szkół w Oleszycach stwierdzono, że tutejszą młodzież i dzieci cechują m.in.. problemy związane z niską motywacja i samooceną, brakiem wrażliwości kulturowej, tożsamości narodowej, nie uznawaniu wolontariatu, filantropii, wielokulturowości.

 

Nadmienić warto, że do chwili obecnej na terenie Oleszyc nie podejmowano żadnych skoordynowanych  planowanych działań mających na celu wsparcie lokalnej społeczności, w tym dzieci i młodzieży w ich problemach w barierach.

 

Ponadto planowane w projekcie działania wynikaj z potrzeb w problemów zdiagnozowanych w konsultacjach społecznych na etapie jego planowania (działanie zgodne z zasadą empowerment).

 

 

III.3. Opis grup adresatów zadania publicznego

 

Działania naszego projektu adresujemy do mieszkańców gminy Oleszyce i powiaty lubaczowskiego, w tym dzieci oraz młodzieży (w równych stopniu dziewcząt i chłopców) – w ilości około 35 tys. Planowana liczba beneficjentów ostatecznych (osób) objętych projektem to 300 osób (członkowie) stowarzyszenia, grono pedagogiczne, dzieci i młodzież z miejscowych zespołów tanecznych i teatralnych, pracownicy Centrum Kultury w Oleszycach, członkowie kół gospodyń wiejskich, wolontariusze), z czego w dniach tematycznych częściowo powtarzających 600 osób (3 spotkania x 200 osób) a w spotkaniach świadkami minionych kultur 300 osób (3 spotkania x 100 osób).

Sposób dotarcia: bezpośrednie spotkania, plakaty i ulotki, informacja na stronach internetowych. W przypadku form wsparcia skierowanych do dzieci i młodzieży przewiduje się aktywny udział w promowaniu naboru i rekrutacji do projektu nauczycieli i wychowawców.

 

 

 

III.6 Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

 

Celem głównych projektu jest zintegrowanie różnych środowisk lokalnych (dzieci, młodziez, jednostki samorządowe, organizacje społeczne oraz inne np. Koła Gospodyń Wiejskich) na rzecz wspólnej pracy oraz promowania wolontariatu, filantropii i wielokulturowości realizowanych w okresie 6 m-cy. Celem szczegółowym jest aktywizacja i mobilizacja młodzieży i całego lokalnego społeczeństwa do wspólnych inicjatyw na rzecz rozwijania ważnych lokalnych problemów.

Cel ten będzie realizowany poprzez przypomnienie trzech kultur, które współistniały do okresu II wojny światowej na naszym terenie (polska, ukraińska, żydowska) poprzez integrację aktywizację i mobilizację młodzieży do zdobywania nowych doświadczeń oraz włączenie w te działania całego lokalnego społeczeństwa, animującego na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży (nauczyciele, regionaliści, artyści, pasjonaci, ludzie żyjących w tamtych latach). Działania te przyczyniły się do rozwoju cech społeczno-kulturowych i edukacji u dzieci i młodzieży (wsparcie w rozwój osobowości) oraz integracji, aktywizacji  akceptacji wielokulturowości w lokalnej społeczności.

 

III.7. Miejsce realizacji zadania publicznego

 

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Oleszyce w miejscowości Oleszyce, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie.

 

 

Etap III. Organizacja dni tematycznych

W ramach projektu planowana jest organizacja 3 dni tematycznych (3 dni tematyczne x 200 osób każdy dzień) wspominających każdą z trzech kultur jakie zamieszkiwały Gminę Oleszyce: 1 dzień Dni kultury żydowskiej, 2 dzień Dni kultury ukraińskiej, 3 dzień Dni kultury polskiej.

Poznanie każdej kultury nastąpi poprzez udział uczestników w:

-wystawie fotograficznej „Historia zaklęta w obiektywie”,

-seminarium popularno-naukowo- historycznym (zajęcia z historykami oraz świadkami minionych kultur, dające obraz życia miejscowej ludności przed II wojną światową),

-występy wraz z warsztatami muzycznymi grup muzycznych przekazujących kulturę danego kraju za pomocą muzyki (np. w trakcie dni żydowskich wykonujących utwory w języku jidysz

-przedstawienia lokalnej grupy teatralnej o tematyce danej kultury.

-przedstawienie lokalnej grupy tanecznej o tematyce danej kultury.

Każda forma poświecona będzie zwyczajom, obyczajom oraz tradycjom w/w ludności. Ponadto przewiduję się warsztaty kulinarne „Smaki kultur” związane z poznawaniem i bezpłatna dla wszystkich uczestników degustacją potraw kuchni żydowskiej, ukraińskiej i polskiej przygotowanych przez koła gospodyń.

W ramach projektu finansowane będą: rekwizyty i stroje dla grup teatralnej i tanecznej, nagrody dla uczestników oraz zakupu produktów dla KG.

 

Etap IV. Organizacja Konkursów dla młodzieży

W ramach dni tematycznych przewiduje się rozstrzygnięcie konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży wspominających współistnienie 3 kultur zamieszkujących na terenie Gminy Oleszyce na przestrzeni dziejów – przewiduje się 3 konkursy – odrębnie dla każdej kultury i nagrody dla 10 osób, prezentujących najlepsze pomysły (eseje, opisane historie, fotorelacje, albumy, przedmioty) upamiętniające minione dzieje danej kultury istniejącej na terenie Gminy Oleszyce, ocenione przez jury w składzie: przedstawiciele stowarzyszenia, nauczyciele, historycy, przedstawiciele gminy, świadkowie minionych kultur. Dla zwycięzców przewidywane są główne nagrody i nagrody pocieszenia.

 

Etap V. Stworzenie w Szkole Izby Pamięci „trzech kultur”

Na podstawie zgromadzonych w ramach projektu (dni tematycznych, konkursów, spotkań) materiałów, eksponatów i pamiątek (zbiórek starych fotografii, dokumentów, eksponatów, pamiątek) utworzona zostanie w szkole Izba Pamięci „trzech kultur”, która równocześnie posłuży w prowadzeniu tzw. żywych lekcji historii o tamtych czasach.

 

Etap VI. Opracowanie i wydanie publikacji podsumowującej cały projekt

W ramach projektu opracowana i wydana zostanie publikacja (1000 egzemplarzy) podsumowująca w/w działania oraz opisująca wielokulturowość pogranicza sprzed II wojny światowej. Zawierając będzie ona również relacje z dni tematycznych, występów, spotkań ze świadkami minionych kultur, konkursów, fragmenty nagrodzonych prac, najlepsze przepisy kulinarne.

 

Załącznik nr 3. Inne informacje

 

I. Uzasadnienie spełnienia przez zadnie kryteriów horyzontalnych PO FIO (innowacyjności, partnerstwa, zrównoważonego rozwoju i równych szans) oraz kwestii horyzontalnych wskazanych dla Priorytetu

 

 

Innowacyjność:

 

Projekt nasz jest innowacją na obszarze Gminy Oleszyce i nie tylko, gdyż prezentowany w projekcie pomysł jest innowacją również w obszarze pielęgnowania tożsamości narodowej i kulturowej, promocji wielokulturowości oraz dialogu na rzecz służącego budowaniu dobra wspólnego. Projekt pozwoli na przybliżenie mieszkańcom naszego regionu a przede wszystkim dzieciom i młodzieży historii wielokulturowości miejscowości w której mieszkają. Do chwili obecnej na terenie Gminy Oleszyce nie były realizowane podobnie działania, których celem byłoby włączanie mieszkańców w dialog społeczno-obywatelski. Na terenie Gminy Oleszyce nie uruchamiano również do tej pory żadnych projektów, które miałyby na celu ożywienie obywatelskie.

 

 

Partnerstwo:

 

Na etapie działań tego projektu oraz diagnozie problemów opisanych powyżej nasze Stowarzyszenie zawiązało już partnerstwo z Centrum Kultury przy Gminie Oleszyce (wspólna diagnoza problemów). Przedstawiciele partnera wejdą w skład zespołu projektowego, który będzie wspomagał pracę koordynatora i wspierał organizacyjnie realizacje w projekcie celów.

 

 

Zrównoważony rozwój:

 

 

Działania w projekcie stwarzają możliwości długotrwałego oddziaływania na społeczeństwo Gminy Oleszyce w kierunku przeobrażeń obywatelskich i społeczno-edukacyjnych. Działania planowane w ramach projektu pozwolą na przybliżenie wiedzy na temat wielokulturowości naszej gminy co niewątpliwie może przyczynić się do jej rozwoju (turystyka) i zachowaniu zasobów dziedzictwa kulturowego oraz dążą do osiągnięcia spójności społecznej. W ramach realizacji zadania oferent będzie dążyć do minimalizacji oddziaływania projektu na środowisko w tym korzystać z elektronicznych form kontaktu, materiały szkoleniowe i promocyjne drukować na papierze recyklingu.

Działania projektu nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne człowieka – nie generują odpadów oraz nie eksploatują zasobów naturalnych.

 

Zasada równych szans:

 

 

 Projekt nasz zakłada równy dostęp do dóbr, jakie ze sobą wnoszą jego działania. Znaczy to, że społeczeństwo lokalne, w tym dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie Gminy, niezależnie od pochodzenia oraz statusu społecznego i płci, może w projekcie wziąć udział na równych zasadach. Za pracę takiej samej jakości będzie taka sama płaca bez względu na płeć. We wszystkich działaniach projektu podkreślana będzie ważność i istota równości sznas, w tym równości płci.

 

 

Kwestie horyzontalne wskazana dla Priorytetu 1

 

 

Projekt poprzez przewidziane w jego ramach działania przyczyni się do angażowania obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywnego ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Przyczyni się do promocji rodzimej tradycji, ze szczególnych uwzględnieniem podtrzymania, popularyzowania szeroko pojętego dziedzictwa narodowego. Projekt jest inicjatywą i efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej kultury.

  

W ramach projektu przewiduje się zaangażowanie osób starszych jako wolontariuszy w szczególności członków koła gospodyń wiejskich i członków stowarzyszenia „Czas na pomoc”.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska