Stypendia po raz kolejny


6 grudnia 2019r. Stowarzyszenie „Czas na pomoc” przybrało po raz kolejny postać Mikołaja. Dla 42 uczniów szkól podstawowych z terenu miasta i gminy Oleszyce wypłaciliśmy stypendia w łącznej kwocie 8400,00 zł. Stowarzyszenie przekazując stypendia uczniom uzyskującym bardzo wysokie wyniki w nauce jak też i dla będących w trudnej sytuacji materialnej realizuje założone cele statutowe zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium.

Mamy nadzieję, że promowanie ofiarności publicznej wśród społeczności lokalnej przyniesie dalsze wymierne korzyści. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Stowarzyszenie poprzez takie działania promuje wartości edukacji oraz inicjuje współpracę środowiska lokalnego. Jednocześnie zachęcamy bardzo gorąco do przekazywania 1% swojego podatku na nasz KRS 0000357556. Zebrane w ten sposób pieniążki przeznaczamy w całości na wypłatę stypendiów dla dzieci, a na inne cele przeznaczamy wpłaty członków Stowarzyszenia i środki pozyskane z innych źródeł.

Wszystkim osobom, które zauważyły naszą pracę i wolontariat, oceniają ją pozytywnie i zechcą nas wesprzeć w naszych działaniach serdecznie dziękujemy.

„Czas poświęcony na pomoc” – chęć niesienia pomocy tak mało kosztuje, a tak wiele można za nią otrzymać.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska