Strona główna -> Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

„ CZAS NA POMOC ”


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie nosi nazwę: „ Czas na pomoc ” i w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jest społecznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób, zawiązanym głównie dla realizacji zadań związanych z pomocą stypendialną dla zdolnych uczniów, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz dla realizacji innych celów określonych z rozdziale II Statutu.
Stowarzyszenie może podejmować współpracę z organizacjami o podobnych celach działania. Może też być ich członkiem. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności politycznej ani wyznaniowej.
Siedzibą stowarzyszenia jest m. Oleszyce ul. Rynek 6.
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony , z chwilą zarejestrowania posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, póz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1.Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie zdolnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej , zamieszkałej na terenie miasta i gminy Oleszyce, integracja i rozwój społeczności lokalnej , promowanie poszanowania dla dziedzictwa kulturowego, dbanie o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży ( kultura fizyczna, sport i turystyka ).
2.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) wypłatę stałego stypendium naukowego zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium
b) wypłatę jednorazowych nagród
c) organizację konkursów, przeglądów i innych form mających na celu propagowanie statutowych celów stowarzyszenia
d) promowanie ofiarności publicznej wśród społeczności lokalnej
e) propagowanie idei integracji w społeczności lokalnej
f) inicjowanie współpracy z instytucjami samorządowymi , rządowymi oraz społecznymi
g) wydawnictwo publikacji i czasopism
h) organizacja przeglądów i imprez kulturalnych i sportowych

3.Realizacja celów wymienionych w pkt.2 prowadzona jest w całości jako działalność nieodpłatna.
4. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) Członków zwyczajnych,
b) Członków wspierających,
c) Członków honorowych
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
b/ jest założycielem Stowarzyszenia
a) złoży deklarację członkowską na piśmie
b/ przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
7. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały osobom fizycznym , szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni – z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich.
8. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
c) udziału w zebraniach, oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

10.Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
11.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
12.Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
b) wykluczenia przez Zarząd:

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia.
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku.
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) nieprzestrzegania obowiązujących norm etycznych obowiązujących w środowisku lokalnym
e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
13. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

14. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.
15. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kolejne kadencje.

16. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
17.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

18.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
19.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
20.Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
21. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
22.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
23.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
24.Zarząd składa się z 5 osób w tym Prezesa, Z-cy Prezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu wybieranych spośród członków Stowarzyszenia.
25.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 m-ce , Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia.

26.Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu.
d) powoływanie komisji stypendialnej z przedstawicielami szkół, MGOPS i innych osób mogących służyć pomocą przy właściwym rozdziale środków finansowych
e) opracowanie regulaminu przyznawania stypendium
d/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwal o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
27.Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
28.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego oraz dwóch członków Komisji.
29.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
30. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, nie mogą pozostawać z członkami organu zarządzającego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
31. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
32. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji zwrotu kosztów lub wynagrodzenia.
33. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

34. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.

35.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
36. Cały dochód Stowarzyszenia jest przekazywany na działalność pożytku publicznego.
37.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
38.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
39. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

40. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na:
a/ udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”
b/ przekazywanie na rzecz członków Stowarzyszenia , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c/ wykorzystywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia
d/ zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

41.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
42.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
43.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska